Hướng dẫn sử dụng bản vẽ mẫu V-Template cho AutoCAD Civil 3D

 

Hướng dẫn sử dụng bản vẽ mẫu V-Template cho AutoCAD Civil 3D
Chi tiết tham khảo theo hướng dẫn dưới đây cho dự án giao thông: